مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مرجان غلامی
کلیدواژه ها : سودوموناس آئروژينوزا - مقاومت آنتي بيوتيکي - کينولون ها - بتالاکتام ها - کپسول
: 11520
: 61
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا يكي از پاتوژن هاي فرصت طلب و مهم بيمارستاني است و مقاومت بالايي به اكثر آنتي بيوتيك هاي رايج دارد. در اين مطالعه، مقاومت دارويي سودوموناس آئروژينوزاهاي جدا شده از ادرار در برابر كينولون ها و بتالاكتام ها مورد بررسي قرار گرفت و ارتباط كپسول با مقاومت دارويي مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين تحقيق تجربي، 100 سويه سودوموناس آئروژينوزا از بيمارستان امام خميني تهران جمع آوري شد و حساسيت سويه ها در مقابل برخي از كينولون ها و بتالاكتام ها به روش هاي تعيين حداقل غلظت مهار كننده (MIC) با روش رقت در آگار و لوله تعيين گرديد. با رنگ آميزي كپسول به روش مركب چين و ترسيب آلژينات كپسولي با اتانل سرد، نمونه هاي موكوئيدي و غيرموكوئيدي از هم ديگر تفكيك شده و ارتباط آنها با مقاومت آنتي بيوتيكي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در روش MIC، سويه ها نسبت به افلوكسازين 90 درصد، سيپروفلوكسازين 89 درصد، ناليديكسيك اسيد 59 درصد، سفتي زوكسيم 43 درصد و سفترياكسون 39 درصد حساسيت داشتند. حساسيت اين سويه ها با روش ديسك آگار ديفيوژن در محيط مولر هينتون نسبت به آنتي بيوتيك هاي كوآموكسي كلاو صفر، سفتي زوكسيم 27 درصد، سفترياكسيون 29 درصد، كربني سيلين 48 درصد، ناليديكسيك اسيد 50 درصد، تيكارسيلين 53 درصد، سيپروفلوكسازين 36 درصد، افلوكسازين 70 درصد و نوروفلوكسازين 89 درصد بود. تمامي سويه هاي جدا شده از نظر وجود كپسول مثبت ارزيابي شدند و فقط قطر كپسول ها با هم فرق مي كرد.
نتيجه گيري:مقايسه اين دو روش در تعيين حساسيت نسبت آنتي بيوتيك نشان داد كه روش ديسك ديفيوژن در مقايسه با روش MIC از دقت كمتري برخوردار است.
نویسندگان: مجید ریاضی پور
کلیدواژه ها : استافیلوکوکوس اورئوس - انتروتوکسین - مواد غذائی لبنی
: 14871
: 13
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل مسمومیت در مواد غذایی و لبنی است. انتروتوکسین های استافیلوکوکی فاکتور اصلی ایجاد مسمومیت غذایی می باشد که از تیپهای مختلفی تشکیل شده¬اند. مهمترین آنها انتروتوکسین های تیپ A (SEA) و B (SEB) می باشد. هدف از این مطالعه تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین تیپ A و B به روش مولکولی و سرولوژیک از مواد لبنی سنتی می باشد.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی – تحلیلی آزمایشگاهی با رعایت شرایط استریل از 100 نمونه مواد لبنی تهیه شده به روش سنتی در سطح شهر تهران نمونه برداری و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها با استفاده از روش های متداول باکتری شناسی کشت داده شده و استافیلوکوکوس اورئوس ها شناسایی شدند. ژن های SEA و SEB در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده، به روش PCR شناسایی شد. قدرت انتروتوکسین زایی سویه های دارای این ژن ها، به روش کشت در کیسه دیالیز بررسی شد و بوسیله آزمایش سرولوژیک ایمنودیفیوژن منفرد شعاعی (SRID) تایید گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 32% از مواد غذایی از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند (خامه 18%، پنیر 10% و شیر 4%). نتایج آزمایش PCR نشان داد که از میان استافیلوکوک های جدا شده، 6/15% دارای ژن SEA، 3/9% دارای ژن SEB و 2/6% آنها دارای هردو ژن SEA و SEB هستند (05/0P
نویسندگان: عباسعلی ایمانی فولادی, مرتضی ایزدی
کلیدواژه ها : بروسلوز - الايزاي غيرمستقيم - الايزاي رقابتي
: 9101
: 67
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف. هدف اين مطالعه طراحي و تعيين اعتبار الايزاي غيرمستقيم و الايزاي رقابتي براي تشخيص بروسلوز انساني در مقايسه با ساير روش­هاي سرولوژيك معمول بود.

  روش­ها. براي تهيه ليپوپلي­ساكاريد ( LPS )، از بروسلا آبورتوس S99 استفاده شد. LPS با روش فنل داغ همراه با هضم آنز ي مي استخراج گرديد. ميكروپليت­هاي الايزا با LPS پوشيده شدند. براي الايزاي غيرمستقيم از آنتي­بادي كونژوگه مونوكلونال IgG1 انسانی و براي الايزاي رقابتي از آنتي­بادي منوكلونال موشي M84 استفاده شد.

  يافته­ها. حد آستانه براي الايزاي غيرمستقيم با استفاده از نمونه­هاي سرمي منفي برابر با 63/21-92/17% مثبت بودن و براي الايزاي رقابتي، 91/56-29/53% مهار كردن به­دست آمد. اختصاصيت اين روش براي الايزاي غيرمستقيم 5/95% و براي رقابتي 5/99% است. حساسيت الايزاي غيرمستقيم 100% و الايزای رقابتي 94/96% بهدست آمد. ارزش اخباري مثبت الايزاي غيرمستقيم 33/93% و رقابتي 96/98% و ارزش اخباري منفي الايزاي غيرمستقيم 100% و رقابتي 51/98% بود. هم­خواني نتايج اين روش براي الايزاي غيرمستقيم 98/96% و براي رقابتي 66/98% بود.

  نتيجه­گيري. هر دو روش الايزاي غيرمستقيم و به­ويژه الايزای رقابتي، روش­هايي حساس، اختصاصي، سريع و آسان براي تشخيص بروسلوز انساني هستند.

نویسندگان: لیلا میرباقری, عباسعلی ایمانی فولادی
کلیدواژه ها : کليدواژه ها سولفورموستارد - گلوتاتيون S - ترانسفراز - ايمونوهيستوشيمي - بيماري مزمن انسدادي تنفسي
: 21248
: 56
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: سولفورموستارد يك سلاح جنگي شناخته شده است كه در جنگ تحميلي عليه ايران مورد استفاده قرار گرفته است . سولفورموستارد مي­تواند آسيب­هاي متعددي را در ارگان­هاي مختلف مثل پوست و دستگاه تنفسي ايجاد نمايد. در حال حاضر بيش از 40هزار مصدوم شيميايي به­جامانده از جنگ تحميلي از بيماري مزمن انسدادي تنفسي ناشي از گاز خردل رنج مي­برند. اين تركيب سبب توليد راديكال­هاي آزاد اكسيژن و ايجاد استرس اكسيداتيو مي­شود. تاثيرات مضر راديكال­هاي آزاد اكسيژن اغلب توسط تركيبات آنتي­اكسيدان تعديل مي­شود. گلوتاتيون S - ترانسفرازها در بسياري از عملكردهاي سلولي دخالت دارند و مهم­ترين ويژگيشان كاركرد آنها به عنوان تعديل­كننده استرس­هاي اكسيداتيو در سيستم تنفسي است. اين مطالعه با ميزان بيان هدف بررسي اين آنتي­اكسيدان كه احتمالا نقش مهمي در حفاظت سلول­هاي اپي­تليوم جدار راه­ هوايي دارد، به انجام رسيد.

  مواد و روش­ها: در اين مطالعه تجربي كه بر روي 12 نمونه بيوپسي راه هوايي از 8 مصدوم شيميايي و 4 نمونه شاهد در سال 1388 انجام شد، از نمونه­ها پس از تثبيت در پارافورمالدئيد توسط كرايواستات برش­هاي 20 ميكروني تهيه و ميزان بيان مولكول GSTp1 به روش ايمونوهيستوشيمي در نمونه­هاي تجربي و كنترل بررسي و مقايسه شد.

  يافتهها: مولكول GSTp1 در لايه اپي­تليال راه هوايي نمونه­هاي كنترل با شدت بيان شد، درحالي­كه هيچ­گونه عكس­العملي نسبت به آنتي­بادي فوق در نمونه­هاي مصدومان شيميايي به­چشم نخورد.

نتيجه­گيري: مولكول GSTp1 نقش مهمي در حفاظت سلول عليه استرس­هاي اكسيداتيو از جمله مسموميت با سولفورموستارد ايفا مي­كند. كاهش اين دسته از آنزيم­ها ممكن است دليلي براي پيشرفت و تداوم بيماري مزمن انسدادي ريوي در مصدومان شيميايي باشد.