مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: O Elcioglu, عباسعلی ایمانی فولادی, Mahdi Hesaraki
کلیدواژه ها :
: 8813
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مجید ریاضی پور
کلیدواژه ها : استافیلوکوکوس اورئوس - انتروتوکسین - مواد غذائی لبنی
: 12618
: 13
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل مسمومیت در مواد غذایی و لبنی است. انتروتوکسین های استافیلوکوکی فاکتور اصلی ایجاد مسمومیت غذایی می باشد که از تیپهای مختلفی تشکیل شده¬اند. مهمترین آنها انتروتوکسین های تیپ A (SEA) و B (SEB) می باشد. هدف از این مطالعه تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین تیپ A و B به روش مولکولی و سرولوژیک از مواد لبنی سنتی می باشد.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی – تحلیلی آزمایشگاهی با رعایت شرایط استریل از 100 نمونه مواد لبنی تهیه شده به روش سنتی در سطح شهر تهران نمونه برداری و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها با استفاده از روش های متداول باکتری شناسی کشت داده شده و استافیلوکوکوس اورئوس ها شناسایی شدند. ژن های SEA و SEB در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده، به روش PCR شناسایی شد. قدرت انتروتوکسین زایی سویه های دارای این ژن ها، به روش کشت در کیسه دیالیز بررسی شد و بوسیله آزمایش سرولوژیک ایمنودیفیوژن منفرد شعاعی (SRID) تایید گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 32% از مواد غذایی از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند (خامه 18%، پنیر 10% و شیر 4%). نتایج آزمایش PCR نشان داد که از میان استافیلوکوک های جدا شده، 6/15% دارای ژن SEA، 3/9% دارای ژن SEB و 2/6% آنها دارای هردو ژن SEA و SEB هستند (05/0P
نویسندگان: مرتضی ستاری, کیومرث قاضی سعیدی
کلیدواژه ها : مايکوباکتريوم توبرکلوزيس - عصاره سير - مقاومت دارويي - تغييرات مرفولوژي
: 9697
: 87
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف : بيماري سل يكي از مشكلات بهداشتي جهان است. مقاومت دارويي مايكوباكتريوم توبركلوزيس نياز دستيابي به داروهاي جديد را به طور جدي مطرح ساخته است. سير به عنوان يكي از گياهان دارويي سرشار از موادي است كه ميتواند در درمان عفونتهاي ميكروبي كاربرد داشته باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تغييرات مرفولوژيك مايكوباكتريوم توبركلوزيس بعد از مجاورت با عصاره كلروفرمي سير بود.روش بررسي: در اين مطالعه in vitro مايكوباكتريوم توبركلوزيس سويه استاندارد H37RV و سويههاي جدا شده از بيماران با غلظتهاي مختلف عصاره كلروفرمي سير در زمانهاي 12و24و48 و 72 ساعت در محيط آبگوشتي ميدل بروك 7H9 Broth و محيط لون استاين جانسون كشت داده شد. تغييرات شكلي باكتري در مطالعه ميكروسكوپي بر روي مرفولوژي باكتري و در مطالعه ماكروسكوپي شكل ظاهري، قوام و سطح كلني ايجاد شده در محيط لون استاين جانسون بررسي شد.يافتهها : مجاورت عصاره كلروفرمي سير با باكتري موجب تبديل كلني باكتري از شكل خشن با سطح گل كلمي به حالت صاف و موكوئيدي شد. در مطالعه ميكروسكوپي در زمانهاي مختلف تغييرات شكلي باكتري از باسيل به كوكسي به خوبي مشهود بود. همچنين مشخص شد كه در زمانهاي 48و72 ساعت مجاورت غلظت mg/ml67/0 از عصاره سير با سويه حساس استانداردH37RV و سويههاي كلينيكي مقاوم به دارو جدا شده از بيماران اثر مهاري دارد.نتيجهگيري: اين مطالعه نشان داد كه از نظر تغييرات مرفولوژي، باسيل سل در مقايسه با آنتيبيوتيكهاي رايج و كنترل منفي باعث تبديل باكتري از حالت باسيلي به كوكوباسيل و تغيير كلني از ظاهري خشن به صاف شده و ميزان رشد را كاهش ميدهد.
نویسندگان: عباس عبادی, رضا وهاب کاشانی, عباسعلی ایمانی فولادی, فاطمه آزادی نیا, مسعود رامین میرزازاده جواهری, منصور حکیم جوادی
کلیدواژه ها :
: 16203
: 77
: 0
ایندکس شده در :